گریتینگ های فرمدار

 


گاتر با پوشش گریتینگ –  کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی

 راه پله اضطراری دانشگاه تربیت مدرس

 

پروژه برج نگین بانک سپه


فرودگاه امام خمینی

 


اتاق تاسیسات شرکت افرانت


ترنچ، نبشی دار دریچه و بازشو


گریتینگ دریچه آبرو