گریتینگ های فرمدار 

گاتر با پوشش گریتینگ ، کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی

راه پله اضطراری دانشگاه علوم تحقیقات

پروژه برج نگین بانک سپه

فرودگاه امام خمینی

اتاق تاسیسات شرکت افرانت

ترنچ، نبشی دار دریچه و بازشو گریتینگ دریچه آبرو